Joint Venture

Przejrzyste warunki wspólnych przedsięwzięć.

Joint Venture jest to przedsięwzięcie oparte na wkładzie kapitału dwóch lub więcej niezależnych od siebie zarówno pod względem ekonomicznym, prawnym i administracyjnym Partnerów z różnych krajów, którzy tworzą wspólne przedsiębiorstwo, wspólnie nim zarządzają i ponoszą ryzyko wspólnej działalności gospodarczej.
Celami tworzenia przedsięwzięcia typu Joint Venture są: przejrzyste i transparentne zasady współpracy. Powiększanie zysku, zapewnienie większego rynku zbytu, dostęp do zagranicznych technologii i metod zarządzania, taniej siły roboczej, ograniczanie kosztów (transport), również skutków zmian kursów walut.